bipLogo


naglowek03

4 PONADNARODOWE SPOTKANIE KOORDYNATORÓW

SPRAWOZDANIE Z 4. PONADNARODOWEGO SPOTKANIA KOORDYNATORÓW DOTYCZĄCEGO PROJEKTU
"Poprzez zdolności artystyczne do rozwiniętych umiejętności podstawowych".
1.7.2018.  –  6.7.2018.
w Osnovna škola Darda, Darda


Cel spotkania:
 - zarządzanie projektem i jego realizacja - podsumowanie, monitoring i ewaluacja projektu, jego rezultatów, przygotowanie raportu końcowego i wniosków. Praca nad przewodnikiem dla nauczycieli, który zostanie opublikujemy w Internecie na Unijnej Platformie Rozpowszechniania Rezultatów jako produkt końcowy projektu. Praca nad raportem końcowym, narzędziem Mobility Tool, edycja strony internetowej projektu, strony e-Twinning oraz strony na Facebooku, praca nad wypełnieniem wniosku o Narodową i Europejską odznakę e-Twinning. Zapoznanie się z kulturą, obyczajami i historią tej części Chorwacji – Slawonia i Baranja.

Wnioski ze spotkania:
Wszyscy uczestniczący w projekcie nauczyciele i uczniowie zdobyli wiedzę i poszerzyli swoje podstawowe kompetencje poprzez interakcję, współpracę i zaangażowanie w działania projektowe.
Współpracowano przy sporządzaniu raportu końcowego dla każdej agencji narodowej oraz raportu końcowego koordynatora międzynarodowego. Zebrano osiągnięcia projektu, szczegółowo opisano działania projektu, dokonano oceny - ewaluacji i monitoringu projektu, wskazano na równy wkład i doskonałą współpracę pomiędzy partnerami. Zastanawiano się nad wpływem projektu i dyskutowano nad jego kontynuacją po zakończeniu dofinansowania oraz nad sposobami rozpowszechniania informacji przez każdego z partnerów.
W odniesieniu do przewodnika dla innych nauczycieli, który zostanie opublikowany w Internecie, wszystkie dobre praktyki szkół partnerskich wypracowane w czasie działań projektowych w każdej ze szkół, wspólnych działań, warsztatów międzynarodowych jak również z praktyk prezentowanych podczas Międzynarodowej Konferencji Nauczycieli na temat Rozwijania Kompetencji Uczniów, zostały zebrane w jednym dokumencie przez nauczyciela informatyki ze szkoły słoweńskiej, jako podstawa do stworzenia głównego produktu końcowego.   
Przeanalizowano organizację działań związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami i podsumowaliśmy sposoby ich ewaluacji i oceny oraz działania prowadzone w drugim roku projektu w naszych szkołach. Przeprowadzono wywiady z rodzicami, nauczycielami, uczniami i władzami lokalnymi. Omówiono również wypełnione przez rodziców i uczniów biorących udział w projekcie kwestionariusze, których wyniki zostały zebrane na poparcie wysnutych wniosków.
Podczas spotkania rozmawiano o Europass – Paszporcie Językowym, jego szczegółach i potrzebie przypomnienia uczniom o jego wypełnieniu.
Podczas pobytu w Dardzie uczestnicy spotkania poznali również chorwacką historię i tradycje oraz zabytki kultury i przyrody. Odwiedzili zamek Prandau-Normann w Valpovo, a także parady zespołów folklorystycznych na letnim festiwalu Folkloru w Valpovo. Odwiedzili Park Przyrody Jankovac i Park Przyrody Kopački Rit. Mieli okazję bliżej poznać Vukovar. Odwiedzili Muzeum Kultury Vučedol i Ovčara, muzeum poświęcone ofiarom wojny domowej w Jugosławii. Byli w winnicy Erdut i w sanktuarium Aljmaš, z którego roztacza się widok na ujście rzeki Drawy do Dunaju.
Niezapomnianym wydarzeniem spotkania było przybycie uczniów ze szkoły chorwackiej, mimo wakacji, do szkoły w czasie naszej pracy i wymiana doświadczeń oraz przemyśleń uczestników projektu z jego koordynatorami.
Wszyscy koordynatorzy współpracowali online za pośrednictwem Google Docs oraz za pośrednictwem wideokonferencji Skype przez cały tydzień z grecką koordynatorką szkolną, ponieważ z powodów zdrowotnych nie miała on możliwości przyjechania na spotkanie.
Końcowym wnioskiem ze spotkania jest to, że koordynatorzy czterech uczestniczących w nim szkół zbudowali doskonały zespół współpracy międzynarodowej, rozpoczynający wspaniałą przyjaźń na całe życie  pomiędzy sobą i innymi uczestnikami projektu. W skład zespołu wchodzą także inni nauczyciele zaangażowani w działania projektowe, którzy również nawiązali między sobą kontakty i więzi.

Koordynator projektu
Anita Dąbrowska